Kvalitet og HMS politikk

Vår målsetting er å fremskaffe våre kunders ønsker så effektivt og med så høy kvalitet som mulig.

I arbeidet med å opprettholde vår målsetting om hele tiden fornøyde kunder, er det nødvendig å sette fokus på kvalitet og HMS gjennom alle ledd i produksjonsprosessen.

Gjennom mer enn 45 år i bransjen, har vi opparbeidet en meget god kunnskap og erfaring. Våre ansatte har de nødvendige fagbrev, sertifikater, kompetanse og kvalifikasjoner som skal til for de fleste oppdrag av enhver art innen vårt produktspekter.
Alle medarbeidere i AS Hurum Plastindustri gjennomgår jevnlig (fornyes hvert 3 år) Internt Grunnleggende Sikkerhetskurs med spesielt fokus på HMS og avvikssystem. Kurset omfatter også innføring i bedriftens systematiske Kvalitetsarbeid. I tillegg arbeides det jevnlig med kompetanse heving og en aktiv informasjon til medarbeidere.
AS Hurum Plastindustri ble sertifisert med Miljøfyrtån sertifikat høsten 2011, noe som tydeliggjør vårt arbeid også med ytre miljø.

Kvalitetspolitikk

A/S Hurum Plastindustri har som målsetting å være blant de ledende bedrifter i landet innen området prefabrikasjon og installasjon av produkter laget av glassfiberarmerte herdeplaster til industrielt formål. Vi skal tilfredsstille våre kunders krav og forventninger til produkter, leveringspresisjon samt service. AS Hurum Plastindustri skal i tillegg legge vekt på etterarbeid og behandling av kundene. Dette for å knytte kundene til seg og at de søker AS Hurum Plastindustri ved fremtidige prosjekter. Vår måte å styre prosjektene på skal sikre god konkurranseevne og lønnsomhet for virksomheten.

Dette skal oppnås ved å:

 • ha rettmessig kvalifisert personell i alle ledd fra å vurdere forespørsler, tilbud/kontrakt, innkjøp samt å gjennomføre oppdragene
 • ha godt egnede produksjonslokaler, produksjonsutstyr samt arbeidsmetoder
 • ha forpliktende og dyktige underleverandører/partnere
 • løpende følge med i utviklingen av ny teknologi og materialer innen vårt kjerne område
 • arbeide systematisk med kontinuerlig forbedringer blant annet igjennom avvik/reklamasjonsbehandling, internrevisjoner og kundetilfredshet målinger.

Bedriftens ledelse har etablert et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS – EN ISO 9001:2008. Ledelsen skal sørge for implementering og videreutvikling av kvalitetssystemet, blant annet ved å sørge for at alle medarbeidere:

 •  har opplæring og kompetanse til å utføre sine jobber
 • er kjent med bedriftens kvalitetssystem og utfører sitt arbeid i samsvar med dette, slik at planlagt kvalitet oppnås.

HMS politikk

AS Hurum Plastindustri HMS-politikk er utarbeidet av ledelsen i selskapet og inngår som en del av virksomhetens overordnede mål og strategi og er i henhold til oppdatert Arbeidsmiljøvernlov. HMS og AS Hurum Plastindustri’s RUH rapporteringssystem er et linjeansvar ledelsen forplikter seg til å påse at blir forstått, etterlevd og vedlikeholdt på alle nivåer i selskapet. AS Hurum Plastindustri har som målsetting å være blant de ledende bedrifter i landet innen sine kjerneområder.

Dette skal oppnås ved å:

 • ha rettmessig kvalifisert personell i alle ledd for å ivareta HMS i tilbud/kontrakt, innkjøp samt å gjennomføre oppdragene
 • gjennomføre egnede medarbeidersamtaler
 • ha godt egnede produksjonslokaler, kontrollert og godkjent produksjonsutstyr samt arbeidsmetoder som i størst mulig grad ivaretar de ansattes helse, miljø og sikkerhet
 • ha etablert og god kontakt med Bedriftshelsetjeneste
 • ha forpliktende og dyktige leverandører slik at kjemikalieksponering i størst mulig grad kan unngås
 • løpende følge med i utvikling av ny teknologi og materialer innen vårt kjerneområde med tanke på risikoforhold, helsefarer og velferdsforhold
 • ha kontinuerlig risikostyring og analyser etter følgende hierarkiske måte å unngå risiko
  • eliminere risiko
  • substitutt
  • i prosjektering
  • merking/skilting
  • personlig verneutstyr
 • arbeide systematisk med forebygging, identifisering av risk og kontinuerlig forbedringer både i drift og før endringer i organisasjon eller aktiviteter gjøres.
 • ha å formidle null toleranser i forhold til alkohol og narkotika, herunder møte beruset/påvirket på jobb, være i bakrus eller lukte av rus-stoffer.
 • informere om at representasjon, reisevirksomhet, deltagelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger forventes det at medarbeidere viser måtehold og atferd som ikke går utover HPI\'s omdømme.
 • ha et bevist forhold til nettspill og pengespill, og formidle at dette ikke er tillatt på HPI\'s datamaskiner eller telefoner, og ikke i arbeidstiden.

Bedriftens ledelse har etablert et IK-system som er i samsvar med kravene i OHSAS 18001:2007. Ledelsen skal sørge for implementering og videreutvikling av HMS-systemet, bl.a. ved å sørge for at alle medarbeidere:

 • gjennomfører internt grunnlegende sikkerhetskurs/opplæring og får utdelt hefte ”Velkommen til AS Hurum Plastindustri”, som gjør medarbeidere kjent med bedriftens IK-system, herunder RUH og Forbedringssystem, instrukser, maskiner, utstyr, verktøy.