HMS - Politikk

AS Hurum Plastindustri HMS-politikk er utarbeidet av ledelsen i selskapet og inngår som en del av virksomhetens overordnede mål og strategi og er i henhold til oppdatert Arbeidsmiljøvernlov.
HMS og AS Hurum Plastindustri’s RUH rapporteringssystem er et linjeansvar ledelsen forplikter seg til å påse at blir forstått, etterlevd og vedlikeholdt på alle nivåer i selskapet.
AS Hurum Plastindustri har som målsetting å være blant de ledende bedrifter i landet innen sine kjerneområder.

Dette skal oppnås ved å:

 • ha rettmessig kvalifisert personell i alle ledd for å ivareta HMS i tilbud/kontrakt, innkjøp samt å gjennomføre oppdragene
 • gjennomføre egnede medarbeidersamtaler
 • ha godt egnede produksjonslokaler, kontrollert og godkjent produksjonsutstyr samt arbeidsmetoder som i størst mulig grad ivaretar de ansattes helse, miljø og sikkerhet
 • ha etablert og god kontakt med Bedriftshelsetjeneste
 • ha forpliktende og dyktige leverandører slik at kjemikalieksponering i størst mulig grad kan unngås
 • løpende følge med i utvikling av ny teknologi og materialer innen vårt kjerneområde med tanke på risikoforhold, helsefarer og velferdsforhold
 • ha kontinuerlig risikostyring og analyser etter følgende hierarkiske måte å unngå risiko
  • eliminere risiko
  • substitutt
  • i prosjektering
  • merking/skilting
  • personlig verneutstyr
 • arbeide systematisk med forebygging, identifisering av risk og kontinuerlig forbedringer både i drift og før endringer i organisasjon eller aktiviteter gjøres.
 • ha å formidle null toleranser i forhold til alkohol og narkotika, herunder møte beruset/påvirket på jobb, være i bakrus eller lukte av rus-stoffer.
 • informere om at representasjon, reisevirksomhet, deltagelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger forventes det at medarbeidere viser måtehold og atferd som ikke går utover HPI’s omdømme.
 • ha et bevist forhold til nettspill og pengespill, og formidle at dette ikke er tillatt på HPI’s datamaskiner eller telefoner, og ikke i arbeidstiden.

Bedriftens ledelse har etablert et IK-system som er i samsvar med kravene i OHSAS 18001:2007. Ledelsen skal sørge for implementering og videreutvikling av HMS-systemet, bl.a. ved å sørge for at alle medarbeidere:

 • gjennomfører internt grunnleggende sikkerhetskurs/opplæring og får utdelt hefte ”Personalhåndbok”, som gjør medarbeidere kjent med bedriftens IK-system, herunder RUH og Forbedringssystem, instrukser, maskiner, utstyr, verktøy.

HMS-Mål

AS Hurum Plastindustri har et HMS-mål der hvert prosjekt og all produksjon skal gjennomføres uten skade på person, materiell eller miljø.
For å oppnå dette skal det legges stor vekt på at prosjektet blir planlagt, organisert, kontrollert og evaluert iht AS Hurum Plastindustri’ Kvalitetssystem og HMS Internkontrollhåndbok.
HMS er en integrert del av KS-systemet hvor krav til aktiviteter og prosesser er beskrevet. Daglig leder har det overordnede ansvar for HMS. HMS-ansvarlig har utøvende og systemansvar og deltar i ledergruppen. I samarbeid med daglig leder, prosjektleder, arbeidsleder og alle ansatte skal HMS-ansvarlig ta initiativ for å planlegge, utføre, følge opp og forbedre måloppnåelse.

AS Hurum Plastindustri måleindikatorer er:

 • Sykefravær totalt skal ikke overstige 5 %.
 • Nesten ulykker 0
 • Ulykker med skader 0
 • Ulykker uten skader 0
 • Arbeidsrelaterte helseplager 0
 • Brann og Branntilløp 0
 • Energibruken skal reduseres med 12 % innen en 3 års periode 2020.
 • Avfall totalt skal reduseres årlig med 3 %.
 • Restavfall skal reduseres med 12 % innen en 3 års periode 2020.

KVALITETSPOLITIKK

A/S Hurum Plastindustri har som målsetting å være blant de ledende bedrifter i landet innen området prefabrikasjon og installasjon av produkter laget av glassfiberarmerte herdeplaster og termoplaster til industrielt formål. Vi skal tilfredsstille våre kunders krav og forventninger til produkter, leveringspresisjon samt service. AS Hurum Plastindustri skal i tillegg legge vekt på etterarbeid og behandling av kundene. Dette for å knytte kundene til seg og at de søker AS Hurum Plastindustri ved fremtidige prosjekter. Vår måte å styre prosjektene på skal sikre god konkurranseevne og lønnsomhet for virksomheten.

Dette skal oppnås ved å:

 • ha rettmessig kvalifisert personell i alle ledd fra å vurdere forespørsler, tilbud/kontrakt, innkjøp samt å gjennomføre oppdragene
 • ha godt egnede produksjonslokaler, produksjonsutstyr samt arbeidsmetoder
 • ha forpliktende og dyktige underleverandører/partnere
 • løpende følge med i utviklingen av ny teknologi og materialer innen vårt kjerne område
 • arbeide systematisk med kontinuerlig forbedringer blant annet igjennom avvik/reklamasjonsbehandling, internrevisjoner og kundetilfredshet målinger.

Bedriftens ledelse har etablert et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS – EN ISO 9001. Ledelsen skal sørge for implementering og videreutvikling av kvalitetssystemet, blant annet ved å sørge for at alle medarbeidere:

 • har opplæring og kompetanse til å utføre sine jobber
 • er kjent med bedriftens kvalitetssystem og utfører sitt arbeid i samsvar med dette, slik at planlagt kvalitet oppnås.

Kvalitetsmål

AS Hurum Plastindustri har et kvalitetsmål der hvert prosjekt skal bidra økonomisk med en dekningsgrad på 25 % eller bedre. Prosjektleder er ansvarlig for at dette målet oppnås. Ledergruppen er ansvarlig for å overvåke de enkelte prosjekt og foreta ev korrigerende tiltak.

Ledergruppen skal i tillegg søke inntektspotensialer, redusere feilproduksjon, kostnader, og å initiere korrigerende tiltak etter RUH/avviks trender, kundetilfredsmåling og sluttrapport.

AS Hurum Plastindustri skal legge stor vekt på eksisterende kunder, og på en måte som gjør at de søker AS Hurum Plastindustri i fremtidige potensielle oppdrag.